ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان و انجام کارهای تجاری در عمان با توجه به اینکه عمان داراي سه منطقه آزاد تجاري و چندين ناحيه صنعتي است كه به شركتهاي خارجي حق مالكيت خارجي و تا 50 سال معافيت مالياتي و حمايت هاي ويژه زير ساختي ارائه مي دهد استقبال فراوانی داشته و مورد توجه شرکت های خارجی قرار گرفته است.

روشهای متعددی برای ثبت شرکت در عمان وجود دارد که رايج ترين آن راه اندازی شرکت با مسئوليت محدود (LLC ) است مشتريان ما ممکن است يک شرکت منطقه آزاد (FZ)، شعبه، دفتر نمايندگی و يا يک شرکت offshoreعمان را انتخاب کنند.

ثبت شرکت در عمان

عمان مايل به تکرار موفقيت دبی است و به ادامه آزاد سازی و رشد 7٪ برای آينده قابل پيش بينی پرداخته است شركت با مسئوليت محدود LLC كه در عمان به ثبت رسيده متحمل پرداخت ماليات تكليفي و سود سهام و اموال يا مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند. مخارج دولتی نمايانگر 32٪ از کل توليد داخلی اين كشور است . اخذ قراردادهای دولتی می تواند فوق العاده پر سود باشد.شرکت های خارجی مجری قراردادهای دولتی می تواند 100٪ مالکيت خارجی داشته باشند . هزينه های نيروی کار و هزينه های ثانويه از قبيل دفتر کار کمتر از دوبی می باشد . به طور مثال متوسط اجاره دفتر تجاری هر متر مربع دو سوم دوبی و هزينه انرژی 30% ارزان تر می باشد.

شرکت خارجی می تواند دفتر نمايندگی خود را با مالکيت کامل در عمان برای تعامل در فعاليت هايی مانند 1) ترويج و ارتقاء کسب و کار شرکت مادر 2) تحقيقات بازار به ثبت برساند. ضمنا دفتر نمايندگی در عمان نمی تواند فروش مستقيم در عمان داشته باشد.

ثبت شرکت در عمان با مسئوليت محدود LLC

1-شرکت با مسئوليت محدود رايج ترين نهاد کسب و کار برای راه اندازی يک شرکت در کشور عمان است. مانند هميشه، اين شرکت يک نهاد حقوقی يا حقيقی است. به طور خاص، يک شرکت شامل صاحبان آن، سهامداران و مديران و افرادی که آن را اداره می کنند.
2-يک شرکت مسئوليت LCC عمانی با اعضای خارجی بايد 1) حداقل يک مدير و دو سهامدار 2) ميزان سهم سرمايه حداقل 390 هزار دلار 3) دفتر کار محلی را در اختيار داشته باشد
3-در شرکت عمانی بايد حداقل 30 درصد از سهام متعلق به عمان، ايالات متحده، و يا شهروند شورای همکاری خليج فارس باشد مگر در مواردی که توسط وزارت صنعت و معدن مجاز شناخته شده باشد.
4-طبق قانون سرمايه گذاری خارجی (1994) نياز به يکی از شرايط ذيل ضروری است

ثبت شرکت در عمان

مالکيت 100٪ توسط عمان، اتباع شورای همکاری خليج فارس و يا آمريکا
مالکيت 100خارجی درصدی با تاييد وزارت تجارت و صنعت برای فعاليت های که اقتصاد عمان را بهره مند می سازد و پرداخت سهم سرمايه 1.3 ميليون دلار
مالکيت 100 درصدی خارجی برای شرکت های که برای قراردادهای دولت عمان کار می کنند
حداقل 30٪ مالکيت محلی و پرداخت سهم سرمايه 390 هزار دلار آمريکا
ثبت شرکت در عمان در منطقه آزاد تجاری