ثبت شرکت در سيشل

ثبت شرکت در سيشل

بررسي نامهاي مورد نظر شما، تطابق آنها با قوانين ثبت شرکت در سيشل و ارائه اسامي به اداره ثبت شرکتها براي انتخاب نام نهايي· پرداخت هزينه هاي قانوني ثبت شرکت در سيشل تهيه پيش نويس شركتنامه و ارائه نسخه نهايي· تهيه پيش نويس اساسنامه مطابق با قوانين شركتهاي بين المللي (IBC) در سيشل و ارائه نسخه نهايي· ارئه گواهي ثبت شرکت در سيشل ارائه گواهي پذيره نويسي سهام· منشي امور حقوقي شرکت به مدت يک سال· آدرس حقوقي شرکت براي مکاتبات دولتيبه مدت يک سال· تأييد قانوني کليه مدارک شرکت (تأييديه محلي و بين المللي) (Appostile and Notorize)

ثبت شرکت در سيشل

دفتر مجازي · امکان ارسال بسته و نامه هاي پستي از دفتر شرکت به ايران· امکان دريافت مکالمات تلفني از شماره دفتر شرکت در ايران خدمات مدير صوري(جهت حفظ هويت مدير حقيقي) خدمات سهامدار صوري(جهت حفظ هويت سهامدار حقيقي) افتتاح حساب بانكي شركتي در اروپاداراي امکان دريافت و ارسال حوالجات ارزي و کارتهاي اعتباري افتتاح حساب بانكي شخصي داراي کارتهاي اعتباري مستر و ويزا متصل به حساب خدمات مالي · حسابداري· بايگاني· حسابرسي گواهي فعاليت سالانه شرکت ارائه گواهي فعاليت شرکت در سالهاي آتي (Certificate of Good Standing)

سئوالات اختصاصي ثبت شرکت در سيشل

1- ثبت شرکتهاي Offshore در سيشل تا چه حد متداول است؟

البته کشور سيشل در ارائه خدمات Offshore سابقه طولاني ندارد، اما ساختار اقتصادي و موقعيت جغرافيايي اين کشور آنرا به کشوري موفق در اين زمينه تبديل کرده است که در 15 سال گذشته توانسته بازرگانان بسياري را به خود جذب کند.
2- مزاياي استفاده از شرکتهاي Offshore چيست؟
از بارزترين مزاياي اين گونه شرکتها حفاظت از حريم خصوصي اقتصادي افراد و اجتناب از پرداخت ماليات ميباشد. همچنين تسهيل در داد و ستد در عرصه بين المللي و بانکداري Offshore از ديگر مزاياي اين شرکتها ميباشد.
3- آيا تفاوتي ميان شرکتهاي Offshore و IBC وجود دارد؟
خير، تفاوتي ميان شرکتهاي Offshore وIBC وجود ندارد و صرفاً در کشورهاي مختلف اين شرکتها به اسامي گوناگون شناخته ميشوند.
4- چرا کشورهايي مانند سيشل شرکتهاي Offshore ثبت ميکنند؟
اول آنکه اين کشورها به دليل جمعيت کم و کوچک بودنشان حتي درآمدهاي کمي مانند هزينه ساليانه اي که اين شرکتها پرداخت ميکنند نيز براي آنها درآمدي مهم محسوب ميگردد. در درجه دوم اين کشورها از اين طريق براي اتباع خود ايجاد اشتغال ميکنند.
5- آيا شرکتهاي Offshore ثبت شده در سيشل ميتوانند در اين کشور تجارت کنند؟
خير، بر اساس قوانين جاري شرکتهاي Offshore اجازه فعاليت اقتصادي در اين مجمع الجزاير را مگر در شرايط خاص ندارند.
6- شرکتهاي ثبت شده در سيشل چه نوع سهامي ميتوانند منتشر کنند؟
در اين زمينه سيشل يکي از کشورهاي پيشرو است و شرکتهاي ثبت شده در اين کشور ميتوانند اکثر اقسام سهام را منتشر کنند.
7- درصورت عدم تمايل به استفاده از سهام با نام شما کدام گزينه را پيشنهاد ميکنيد، انتشار سهام بي نام يا استفاده از خدمات سهامدار صوري؟
از آنجايي که برخي از بانکها براي شرکتهايي که سهام بي نام منتشر ميکنند حساب شرکتي باز نميکنند و نيز به دليل اينکه بر اساس قوانين سيشل فهرستي از اسامي دارندگان سهام بي نام بايد در نماينده مجاز ثبت شرکت موجود باشد، ما استفاده از خدمات سهامدار صوري را پيشنهاد ميکنيم
8- چرا بايد از خدمات سهامدار صوري استفاده کرد؟
در برخي از کشورها به دليل اينکه اسامي سهامداران توسط عموم قابل دسترسي است، بسياري ترجيح ميدهند از خدمات سهامدار صوري استفاده نماييد. همچنين شانس شما براي افتتاح حساب بانکي در بانکهاي معتبر با استفاده از اين خدمات افزايش مي يابد.
9- آيا مدير يا سهامدار صوري ميتوانند از حساب شرکت برداشت کنند؟
خير، در زمان افتتاح حساب شما افرادي که اجازه برداشت از حساب را دارند معرفي ميکنيد.
10- چه کساني ميتوانند از حساب شرکت برداشت کنند؟
کساني ميتوانند از حساب شرکت برداشت کنند که شما به آنها حق امضا داده ايد، شامل مديران شرکت و در صورت لزوم سهامداران و منشي شرکت.
11- آيا بايد در سيشل دفتر داشته باشم؟
خير، نيازي به اجاره دفتر کامل نيست. شرکت صرفاً ميبايست يک آدرس ثبت شده به نام شرکت و يک نماينده مجاز ثبت شرکت در سيشل داشته باشد.
12- آيا بايد براي افتتاح حساب شخصاً به بانک مراجعه کنم؟
خير، نيازي به مراجعه حضوري به بانک نيست. بانک مقصد داراي بانکداري اينترنتي بوده و تمامي فعاليتهاي آن اعم از افتتاح حساب و تمامي تراکنشهاي آن از طريق اينترنت امکان پذير است.